COMUNICACIONS

Llibre de PONÈNCIES I RESUMS de les Jornades
Portada del llibre

Es podran presentar comunicacions orals i pòsters. Les comunicacions orals tindran una durada de 10 a 15 minuts.

Es podran aportar comunicacions presentades a altres congressos o jornades sempre que es faci explícit a la comunicació. El comitè científic seleccionarà les comunicacions a presentar. Si es presenten moltes comunicacions, ja aparegudes a altres reunions, el comitè pot decidir seleccionar només aquelles més representatives. Les comunicacions originals tindran preferència sobre les que ja s'han presentat a altres fòrums.

L'idioma de les comunicacions podrà ser català, castellà o anglès. Les comunicacions s'hauran d'exposar durant els dies de les Jornades per part d'algun dels autors.

S'editarà un llibre amb els resums de les comunicacions i ponències. Els resums de les comunicacions hauran de tenir una extensió màxima de 1200 paraules, incloent-hi títol, autors, adreça dels autors, resum pròpiament dit (aprox. 2 pàgs.) i podran incloure alguna figura il·lustrativa del text. Aquest resum s'haurà d'enviar a la secretaria de les Jornades en format digital, abans del 30 de setembre de 2013; prèviament, un dels autors haurà d'haver formalitzat la inscripció a les Jornades.